تعرفه های کنفرانس

هزینه های کنفرانس:

قبل از واریز هزینه ها به نکات زیر توجه نمایید:
افرادی که مقاله ای در این کنفرانس نداشته و داوطلب حضور در کنفرانس و و بهره مندی از برنامه ها و مزایای آن می باشند، می بایست به صورت ثبت نام بدون مقاله در کنفرانس ثبت نام نمایند. برای این شرکت کنندگان گواهی حضور معتبر از انجمن مدیریت ایران و شرکت در کنفرانس صادر می گردد. همچنین ملزومات کنفرانس (کیف، خودکار، سی دی کنفرانس و کتابچه زمانبندی کنفرانس) نیز به ایشان ارائه خواهد شد و پذیرایی بین جلسات و ناهار نیز انجام می گیرد.
جهت صدور گواهینامه و چاپ مقاله در مجموعه مقالات و مراکز علمی بایستی حداقل یکی از نویسندگان مقاله ثبت نام را انجام دهند.
واریز هزینه ثبت نام بایستی پس از پذیرش مقاله از سوی داوران انجام گیرد و قبل از پذیرش مقاله نیازی به واریز وجه نمی باشد.
امکان عودت هزینه ثبت نام پس از واریز هزینه وجود ندارد.
هزینه های ذکر شده ذیل جهت ارسال یک مقاله (با هر تعداد نویسنده) می باشد .

ردیفعنوان خدماتشرح خدماتمبلغ(تومان)
۱خدمات مقاله اول مخصوص دانشجویان چاپ مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+دریافت گواهی حضور معتبر از انجمن مدیریت ایران+سی دی مجموعه مقالات +حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس+دریافت پکیج کنفرانس+میان وعده صبح و عصر+ناهار ۳۰۰,۰۰۰
۲خدمات مقاله دوم مخصوص دانشجویان چاپ مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+دریافت گواهی حضور معتبر از انجمن مدیریت ایران+سی دی مجموعه مقالات ۲۰۰,۰۰۰
۳خدمات مقاله سوم مخصوص دانشجویان چاپ مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+دریافت گواهی حضور+سی دی مجموعه مقالات ۱۷۰,۰۰۰
۴خدمات مقاله چهارم مخصوص دانشجویان چاپ مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+دریافت گواهی حضور معتبر از انجمن مدیریت ایران+سی دی مجموعه مقالات ۱۷۰,۰۰۰
۵خدمات مقاله پنجم مخصوص دانشجویان چاپ مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+دریافت گواهی حضور معتبر از انجمن مدیریت ایران+سی دی مجموعه مقالات ۱۷۰,۰۰۰
۶خدمات مقاله اول مخصوص اساتید هیات علمی چاپ مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+دریافت گواهی حضور معتبر از انجمن مدیریت ایران+سی دی مجموعه مقالات +حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس+دریافت پکیج کنفرانس+میان وعده صبح و عصر+ناهار ۳۵۰,۰۰۰
۷خدمات مقاله دوم مخصوص اساتید هیات علمی چاپ مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+دریافت گواهی حضور معتبر از انجمن مدیریت ایران+سی دی مجموعه مقالات ۳۰۰,۰۰۰
۸خدمات مقاله سوم مخصوص اساتید هیات علمی چاپ مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+دریافت گواهی حضور معتبر از انجمن مدیریت ایران+سی دی مجموعه مقالات ۲۵۰,۰۰۰
۹خدمات مقاله چهارم مخصوص اساتید هیات علمی چاپ مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+دریافت گواهی حضور معتبر از انجمن مدیریت ایران+سی دی مجموعه مقالات ۲۵۰,۰۰۰
۱۰خدمات مقاله پنجم مخصوص اساتید هیات علمی چاپ مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+دریافت گواهی حضور معتبر از انجمن مدیریت ایران+سی دی مجموعه مقالات ۲۵۰,۰۰۰
۱۱خدمات مقاله اول مخصوص دستگاههای دولتی و ثبت نام آزاد چاپ مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+دریافت گواهی حضور معتبر از انجمن مدیریت ایران+سی دی مجموعه مقالات +حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس+دریافت پکیج کنفرانس+میان وعده صبح و عصر+ناهار ۴۰۰,۰۰۰
۱۲خدمات مقاله دوم مخصوص دستگاههای دولتی و ثبت نام آزاد چاپ مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+دریافت گواهی حضور معتبر از انجمن مدیریت ایران+سی دی مجموعه مقالات ۳۵۰,۰۰۰
۱۳خدمات مقاله سوم مخصوص دستگاههای دولتی و ثبت نام آزاد چاپ مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+دریافت گواهی حضور معتبر از انجمن مدیریت ایران+سی دی مجموعه مقالات ۳۰۰,۰۰۰
۱۴خدمات مقاله چهارم مخصوص دستگاههای دولتی و ثبت نام آزاد چاپ مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+دریافت گواهی حضور معتبر از انجمن مدیریت ایران+سی دی مجموعه مقالات ۳۰۰,۰۰۰
۱۵خدمات مقاله پنجم مخصوص دستگاههای دولتی و ثبت نام آزاد چاپ مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+دریافت گواهی حضور معتبر از انجمن مدیریت ایران+سی دی مجموعه مقالات ۳۰۰,۰۰۰
۱۶پرینت و چاپ فایل پوستر ارسالی توسط شرکت کنندگان مخصوص افرادی که پذیرش نهایی آنها بصورت پوستری می باشد و تمایل دارند فایل پوستری که آنها طبق فرمت طراحی کرده اند توسط دبیر خانه چاپ و نصب گردد ۳۰۰,۰۰۰
۱۷غیر حضوری مقاله اول(با عدم درج کلمه غیر حضوری در گواهی)چاپ مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+دریافت گواهی حضور معتبر از انجمن مدیریت ایران+بسته بندی و ارسال پستی+سی دی مجموعه مقالات ۲۱۵,۰۰۰
۱۸غیر حضوری مقاله دوم(با عدم درج کلمه غیر حضوری در گواهی)چاپ مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان +دریافت گواهی حضور معتبر از انجمن مدیریت ایران+بسته بندی و ارسال پستی+سی دی مجموعه مقالات ۲۰۰,۰۰۰
۱۹غیر حضوری مقاله سوم و سوم به بعد(با عدم درج کلمه غیر حضوری در گواهی) چاپ مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+دریافت گواهی حضور معتبر از انجمن مدیریت ایران+سی دی مجموعه مقالات ۱۸۰,۰۰۰
۲۰ثبت نام همراه (مخصوص افرادی که تمایل دارند بهمراه نویسنده مقاله در کنفرانس حضور داشته باشند)پکیج کنفرانس+دریافت گواهی حضور معتبر از انجمن مدیریت ایران+میان وعده صبح و عصر+ناهار ۱۲۰,۰۰۰
۲۱شرکت در کنفرانس بدون مقاله (مخصوص افرادی که تمایل دارند در کنفرانس شرکت نمایند و فاقد مقاله می باشند)دریافت گواهی حضور معتبر از انجمن مدیریت ایران+پکیج کنفرانس+سی دی مجموعه مقالات+میان وعده صبح و عصر+ناهار ۱۲۰,۰۰۰
۲۲هزینه بسته بندی و ارسال پستی مخصوص افرادی که نمی توانند در روز کنفرانس حضور داشته باشند،گواهی آنها و سی دی مجموعه مقالات آنها در روز کنفرانس از طریق پست پیشتاز ارسال می گردد ۱۵,۰۰۰