• مدیریت سرمایه انسانی در بحران
 • توسعه فرهنگ سازمانی امید محور
 • تقویت بهداشت روحی و جسمی برای مقابله با بحران
 • بهبود و ارتقای عملکرد فردی و میان فردی در بحران
 • ارتقا و بهبود نگرش های آگاهی ذهنی فردی در شرایط بحران
 • روش های کنترل احساسات و شناسائی تله های بحران
 • تدوین راهبردهای فرهنگ سازمانی مبنی بر مدیریت بحران
 • مدیریت منابع (مالی، فیزیکی، سازمانی و …) در شرایط بحران
 • هم سوئی و یکپارچه سازی فرهنگ سازمانی و فرهنگ دیجیتال
 • نقش مدیریت ارتباطات مجازی و تحول دیجیتال در حل مسائل پیچیده
 • تدوین الگوی یکپارچه مدیریت بحران (الگوهای اخلاقی، استراتژیک، عملیاتی، اجرایی).
 • مدیریت آسیب های اجتماعی ناشی از بحران
 • راهبردهای ارزشی، فرهنگی در بازرسازی بحران
 • مدیریت امنیت و آرامش جامعه در شرایط بحران
 • ابعاد و مولفه های مسئولیت اجتماعی مدیریت در بحران
 • نقش ارتباطات مجازی و شبکه های اجتماعی در دوره های تغییر