اهداف کنفرانس:

• ارائه آخرین دستاوردهای علمی و کاربردی در فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه
• توسعه و ترویج فرهنگ سازمانی در نظام فکری فردی، سازمانی و اجتماعی
• اشاعه مهارت های نوین فرهنگی با تکیه بر ضرورت های آینده نگرانه
• دستیابی به ارزش ها و الگوهای مناسب رفتار حرفه ای در توسعه پایدار

محورهای کنفرانس:

حوزه فردی:

• بهبود نگرش فردی در راستای فرهنگ سازمانی مطلوب
• نقش تحول و نوآوری در توسعه فرهنگ سازمانی
• شخصیت، ویژگی ها و قابلیت های فردی در تحول فرهنگی و ارزش آفرینی در سازمان

حوزه سازمانی:

• تعلق، تعهد و وفاداری سازمانی
• نقش کار گروهی در توسعه فرهنگ سازمانی
• مولفه های محیط یادگیری در بهبود فرهنگ سازمانی
• اخلاق، ارزش ها و فرهنگ سازمانی (EVC) در سازمان ها
• تعلق، تعهد و وفاداری سازمانی
• فرهنگ سازمانی توسعه گرا
• نقش الگوسازی سرآمدی در توسعه فرهنگ کسب و کار

حوزه اجتماعی:

• مدیریت مسئولیت اجتماعی
• اثرات فرهنگ ملی بر فرهنگ سازمانی
• بالندگی اجتماعی و عشق به میهن
• فرهنگ ملی در آینده پژوهی