سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی

organizational culture and development approach

سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی

تهران ، دانشگاه خاتم - بهمن ماه 1397

اولین کنفرانس فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعهاهداف کنفرانس:

• ارائه آخرین دستاوردهای علمی و کاربردی در فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه
• توسعه و ترویج فرهنگ سازمانی در نظام فکری فردی، سازمانی و اجتماعی
• اشاعه مهارت های نوین فرهنگی با تکیه بر ضرورت های آینده نگرانه
• دستیابی به ارزش ها و الگوهای مناسب رفتار حرفه ای در توسعه پایدار

محورهای کنفرانس:


حوزه فردی:

• بهبود نگرش فردی در راستای فرهنگ سازمانی مطلوب
• نقش تحول و نوآوری در توسعه فرهنگ سازمانی
• شخصیت، ویژگی ها و قابلیت های فردی در تحول فرهنگی و ارزش آفرینی در سازمان


حوزه سازمانی:

• تعلق، تعهد و وفاداری سازمانی
• نقش کار گروهی در توسعه فرهنگ سازمانی
• مولفه های محیط یادگیری در بهبود فرهنگ سازمانی
• اخلاق، ارزش ها و فرهنگ سازمانی (EVC) در سازمان ها
• تعلق، تعهد و وفاداری سازمانی
• فرهنگ سازمانی توسعه گرا
• نقش الگوسازی سرآمدی در توسعه فرهنگ کسب و کار


حوزه اجتماعی:

• مدیریت مسئولیت اجتماعی
• اثرات فرهنگ ملی بر فرهنگ سازمانی
• بالندگی اجتماعی و عشق به میهن
• فرهنگ ملی در آینده پژوهی

اطلاعات تماس

دبیرخانه کنفرانس : تهران، خیابان کریم خان زند، روبروی خیابان ایرانشهر، نبش کوچه عسجدی، شماره 1، طبقه 5، واحد 9
88835277 (9821+)