سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی

organizational culture and development approach

چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

با رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی

تهران ، دانشگاه خاتم - بهمن ماه 1398

سومین کنفرانس فرهنگ سازمانی با حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتیاهداف کنفرانس:

• توسعه و اشاعه فرهنگ تعهد به کیفیت و ارزش آفرینی در تولید ملی
• تقویت بنیان های فرهنگی اقتصاد مقاومتی
• نقش آفرینی سرمایه های اجتماعی در تولید پایدار

محورهای کنفرانس:


حوزه فردی:

• کارآفرینی فردی و خلاقیت و نوآوری پایدار در عرصه خدمات/ تولیدات
• وجدان کاری، اعتماد آفرینی و اخلاق حرفه ای در پایداری بنگاه
• فرهنگ خودکارآمدی، توسعه حرفه ای و خودارزیابی فردی
• نقش انتظارات فردی در حمایت از تولید ملی


حوزه سازمانی:

• سرمایه انسانی و نقش آن در تقویت قدرت مقاومت بنگاهی
• تحول پذیری سازمانی و نقش آن در بهبود کیفیت تولید ملی
• تدوین راهبردهای سلامت و انضباط مالی در عرضه محصولات رقابتی
• نقش ارزش های مشترک سازمانی در تقویت تولید ملی
• نقش دولت در تدوین قوانین و مقررات در راستای حمایت از تولید ملی


حوزه اجتماعی:

• انسجام و مشارکت اجتماعی در حمایت از تولید ملی
• نقش رسانه های اجتماعی در حمایت از کالای ایرانی
• نقش انتظارات اجتماعی (حقوق شهروندی، تعهد اجتماعی و ...) در توسعه فرهنگ حمایت از تولید ملی
• الگوبرداری و الگوسازی از تجربیات موفق حمایت از تولید در کشورها
• ارتقای هویت ملی از طریق همبستگی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی در راستای حمایت از تولید ملی

اطلاعات تماس

دبیرخانه کنفرانس : تهران، خیابان کریم خان زند، روبروی خیابان ایرانشهر، نبش کوچه عسجدی، شماره 1، طبقه 5، واحد 9
88835277 (9821+)