قالب مقالات

قالب مقاله

شرکت کنندگان گرامی ، پیش از ارسال مقالات ، فایل (قالب مقاله) را دانلود کرده و متون مقاله خود را در این فایل درج ( کپی پیست) کنید.

ارائه شفاهی

در صورتی که پذیرش مقاله شما بصورت سخنرانی می باشد ، فایل (ارائه شفاهی) را دانلود کرده و طبق راهنمای درج شده در فایل ، اطلاعات را تکمیل کنید. در نظر داشته باشید همراه داشتن این فایل برای سخنرانان در روز کنفرانس الزامی است .

قالب پوستر

در صورتی که پذیرش مقاله شما بصورت پوستر می باشد ، فایل (قالب پوستر) را دانلود کرده و طبق راهنمای درج شده در فایل ، اطلاعات را تکمیل کنید. فایل چاپ شده می بایست در ابعاد 50 در 70 سانتی متر مربع باشد، همچنین می توانید بعد از تکمیل، فایل مقاله را به دبیرخانه جهت چاپ و نصب ارسال فرمایید.

قالب پاورپوینت

در صورتی که ارایه مقاله شما بصورت پاورپوینت می باشد ، فایل (پاورپوینت) را دانلود کرده و طبق راهنمای درج شده در فایل ، اطلاعات را تکمیل کنید.