• ارزش ها و باورهای فردی در عصر فناوری های نوین
 • تغییر الگو و سبک زندگی فردی در دنیای دیجیتال
 • ارتقای فرهنگ معنویت و بنیان های فردی
 • مدل توسعه فردی در سازمان های با فناوری بالا
 • بالندگی و ارزش آفرینی فردی
 • فرهنگ گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش بنیان
 • واقعیت جدید ( New Reality )، واقعیت افزوده ( Augmented Reality)، واقعیت مجازی(Virtual Reality) و واقعیت ترکیبی(Mixed Reality)  در سازمان ها
 • فرهنگ سازمانی شرکت های استارتاپ ( StarTup )
 • مدل شایستگی محوری در سازمان های با فناوری بالا
 • کارکردهای مستندسازی در فرهنگ سازمان های آینده
 • هنجارها و نرم های حاکم در جوامع با فناوری بالا
 • تاثیر فرهنگ تکنولوژی بر جامعه
 • فناوری در خدمت فرهنگ شهری و طراحی شهری
 • مواجهه نسل های جامعه با فناوری های نوین
 • ارائه تجارب موثر در مقابله با تخریب فرهنگی ناشی از فناوری های نوین